SJET-Volume-7; Issue-12 (December, 2019)

 • A Review of Key Factors Driving Development of Clean Technology
 • Olusoyi Richard Ashaye, Husam Helmi Alharahsheh
 • Sch J Eng Tech, 2019; 7(12): 327-333
 • DOI: 10.36347/sjet.2019.v07i12.001
 • [Full Article PDF] (116 downloads)
 • Some Chemical and Physical Properties of Kenikir (Cosmos caudatus) Powder During Storage and Its Application on Instant Noodle
 • Yenni Herlina, Gatot Priyanto, Budi Santoso
 • Sch J Eng Tech, 2019; 7(12): 334-337
 • DOI: 10.36347/sjet.2019.v07i12.002
 • [Full Article PDF] (146 downloads)
 • Expression and Immunogenicity of ClfB/Lbp Chimeric Protein in Staphylococcus Aureus
 • Xiaoliang Zheng, Junwu Cai, Hongmin Xu, Xing Lu, Yan Chen, Ruijie Zhou, Yuhan Wang, Yanshuang Liu, Shixu Sun, Yanhong Wang, Hongwei Cao
 • Sch J Eng Tech, 2019; 7(12): 338-343
 • DOI: 10.36347/sjet.2019.v07i12.003
 • [Full Article PDF] (86 downloads)